1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie +48 (022) 560 3300 lub za pomocą poczty email: info@konicaminolta.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem: daneosobowe@konicaminolta.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), polegający na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym współpracy z kontrahentem.
5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz spółek powiązanych z nim kapitałowo oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne,), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało utrudnieniem w realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.